lilidiya: (Default)
[personal profile] lilidiya
про сімейні кризи відбувся у суботу. Кількість слухачів неухильно росте (на перший семінар прийшли 10 слухачів, на другий - 14, а вчора було 17!) Це приємно :) Головне вчасно зупинитись... :))) , щоб зробити поділ на дві групи для більшої ефективності.

Спочатку Максим розповідав про конфлікти в сім"ї і для чого вони. Розгорнув дискусію. Потім я плавно перейшла до етапів взаємостосунків, повторили коротко причини непорозумінь в сім"ї і детально розглянули сімейні кризи (по роках, причинах та наслідках). Найголовніше - намагалися зрозуміти, що кризи - це не зло і проблеми, це зміни, перехід до нового етапу, змінених стосунків (кращих чи гірших - залежить лише від нас). Розглянули також таке складне питання зради та прощення. Дуже коротко, бо це таки дуже складне, глибоке і особисте питання.

Одним словом, семінар вдався! Настільки, що закінчили на 40 хвилин пізніше (були питання і обговорення). Мені приємно було, що на мою теорію слухачі наводили живі приклади з власного життя чи історії друзів-знайомих.

На майбутнє для мене - не старатися викласти якомога більше матеріалу, бо все таке важливе і цікаве :). Напевно, у другому циклі семінарів такі важливі теми буду розбивати на дві частини. Тоді будемо мати більше часу, що означає більшу можливість "віднайдення психологічного знання" з досвіду учасників.

Наступний семінар (і останній у цьому році) буде присвячений стосункам Батьків-Дітей, точніше нашому досвіду дитинства.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lilidiya: (Default)
lilidiya

March 2015

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 07:41 am
Powered by Dreamwidth Studios